Rewitalizacja Miasta Krasnystaw

Spotkania konsultacyjne – Miejski Program Rewitalizacji

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza mieszkańców na spotkania związane z opracowaniem Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023, które odbędą się w dniu 17 stycznia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 10:30 – spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (określenie potrzeb rewitalizacyjnych),
godz. 12:30 – warsztaty przyszłościowe (faza przygotowania i faza krytyki),
godz. 15:30 – warsztaty przyszłościowe (faza utopii i faza realizacji).

Spotkania będą miały na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Podczas spotkań zostaną także wypracowane założenia dotyczące Programu Rewitalizacji.
Zapraszamy również do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze miasta (obszarze rewitalizacji). Propozycje należy zgłaszać do dnia 23 stycznia 2017 r.
W ramach zaplanowanych spotkań będzie można skorzystać z indywidualnego doradztwa dla potencjalnych partnerów projektów rewitalizacyjnych m. in. uzyskanie informacji nt. partnerstwa w procesie rewitalizacji, pomoc w wypełnieniu fiszki projektowej.


O    G    Ł    O    S    Z    E    N    I    E


W związku z przystąpieniem do sporządzenia Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016–2023, Burmistrz Krasnegostawu zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 23 stycznia 2017 r. w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@krasnystaw.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

c) bezpośrednio do pokoju nr 8 w Urzędzie Miasta Krasnystaw w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Krasnegostawu.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,
Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz

Załączniki:
1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
2. Fiszka projektowa.


Pliki do pobrania:
1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Krasnystaw.
2. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego.
3. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału  społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa  w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z  negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenn-funkcjonalnej, technicznej.

Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującą się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Copyright Nazwa.pl